[XML]

<%IF Session("Nachname")<>"" THEN%> <%response.write Session("Vorname")%>  <%response.write Session("Nachname")%> <%end if%>